ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС

Прием в ІХ клас – 2 / две / паралелка:

  • Профилирано обучение – Природоматематически профил „ Информатика” – 1 /една/ паралелка с 26 ученици.
  • Непрофилирано обучение – 1/една/ паралелка с 26 ученици, дневна форма на обучение.

Профилирано обучение – Природоматематически профил „ Информатика”

Прием по бал, образуван от:
• утроената оценка по математика,
• оценката по БЕЛ
• оценката по физика
от свидетелството за основно образование / максимален бал 30 /.

Форма на обучение дневна.
При равен бал класирането става от по-високата към по-ниската оценка по балообразуващите предмети / в реда, в който са утвърдени от Педагогическия съвет – първи предмет Математика, втори предмет БЕЛ, трети предмет Физика. Когато и тези оценки са равни, критерий за класиране е общият успех от свидетелството за основно образование – от по-високия към по-ниския успех/. Този ред важи за класиране при равен бал, когато броят на учениците надхвърля броя на местата от утвърдения държавен план прием.
Директорът определя със заповед реда за попълване на незаетите места, ако има такива след трето класиране, като се спазват изискванията на чл.30 на Наредба № 11 / 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас и завършено основно образование.
В Заповедта директорът определя по важност условията за прием и попълване на незаетите места:
срок за попълване от 25.07.2014г. до 04.09.2014г.
• кандидатите попълват заявление за участие в класиране по образец на училището;
• кандидатите представят оригинал на свидетелство за основно образование;
• подреждане на кандидатите се извършва в низходящ ред в зависимост от бала;
При равен бал класирането става от по-високата към по-ниската оценка по балообразуващите предмети / в реда, в който са утвърдени от Педагогическия съвет – първи предмет Математика, втори предмет БЕЛ, трети предмет Физика. Когато и тези оценки са равни, критерий за класиране е общият успех от свидетелството за основно образование – от по-високия към по-ниския успех/.
Резултатите от попълването на местата, незаети след третия етап на класиране, се обявяват в училище и в РИО в срок определен от Директора.
Записването на приетите учениците се извършва до 04.09.2014г.

На среща с Президента

По случай 24 май Директорът на СОУ „Йордан Йовков“ г-н Илия Костов се срещна с Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев – в разговор за повече средства за образование и признание за труда на учителите и Директорите.kostov1 kostov

24 МАЙ

На 24.05.2014 в двора на училището ще се проведе тържество от 9 ч. Класните ръководители да организират класовете си за присъствие. От 10.30 ч. училището ни ще се включи в общоградското шествие от паметника „Альоша” към площада пред Общината.

Учебните занятия от 27.05.2014 г. ще бъдат без промяна за всички класове с изключение на 7-те класове. Поради НВО от 27 до 29.05.2014 г. те ще учат сутрин в класните стаи на 12-те класове.

Състезание Русезнание

ruseznanie

На 30.04.2014г. четвъртокласниците от СИП –Русезнание взеха участие в ежегодното състезание организирано от Регионален исторически музей-гр. Русе.
Учениците работиха упорито и се представиха с артистичност и вдъхновение. В състезанието  участваха ученици от много русенски училища и конкуренцията беше сериозна.
Учениците бяха отличени оригинална мултимедийна презентация с грамота за първо място и с екскурзия в русенския край.Поощрителна награда и грамота получи  Велизар Пламенов Ганчев за есето си „С какво започва Родината”

VI Национално състезание по ИТ

От 21.03. до 23.03.2014 г. се проведе VI Национално състезание по информационни технологии в гр. Благоевград, организирано от РИО – гр. Благоевград, Община Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград и VII СОУ „Кузман Шапкарев“.
Състезанието се провежда за шести път и е включено в календарния план под егидата на РИО и СМБ.
Участие взеха учениците от XII клас: Георги Шенков, Пламен Христов, Анел Даудов и Любослав Георгиев под ръководството на г-жа Албена Иванова.
Учениците защитиха отлично своите проекти, което им даде право да бъдат приети като студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.
Да им честитим и пожелаем по-нататъшни успехи в науката и живота!

благоевград2014г.


Световен ден на влажните зони

В конкурса на РИОСВ – Русе във връзка с отбелязване на Световния ден влажните зони – 2 февруари 2014 г., в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,  Победителите са ученици от СОУ „Йордан Йовков“, участващи в клуб „Опознай природата, за да я опазиш” ,по Проект „Успех”  с ръководител Миглена Димитрова:

І во място: Пламен Христов XII кл. СОУ „Йордан Йовков” гр. Русе

І во място: Берна Акманова, СОУ „Йордан Йовков” гр. Русе

Силвена Ивова Станчева – XI клас, СОУ „Йордан Йовков” гр. Русе

 

Ден на водата

Послучай „Световният ден на водата – 22.03.2014 г.“ учениците от XII изнесоха открит урок на тема „Интерактивно пътешествие в Европа по делтата на р.Дунав“.
Избраната тема е част от учебната програма по дисциплината „Свят и личност“ – „Как се прави проект“ под ръководството на г-жа Снежана Богданова. Акценти в презентацията бяха: националната идентичност и различията в обществото; гражданите на Европа – политика, икономика, митници, култура; права, отговорности, образование и демокрация.
На учениците се предостави възможност да демонстрират подготовката си по гражданско образование, за собствената си значимост и отговорност към обществените дела в страната, Европа и света.