СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

От 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. учениците от 5, 6 и 7 клас продължават обучението си в електронна среда от разстояние. След проведено проучване сред родителите на учениците от гимназиален етап и взето решение на Педагогическия съвет, се възобновява присъственото обучение за учениците от 8 до 12 клас, считано от 23.11.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

Проект „Зелено междучасие“

          Изпълнението на проекта „Зелено междучасие – кът за отдих на открито“ от Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ с тема: „Обичам природата и аз участвам“ приключи. За шестте месеца, от май до октомври, с ентусиазъм, желание и доброволен труд се включиха всички – ученици, учители и служители на СУ „Йордан Йовков“, представители на Училищното настоятелство, родителската общност и Обществения съвет. Така стана реалност възможността децата да играят и учат на открито. В досег с природата, на свеж въздух и ведра атмосфера вече могат да се провеждат занимания по интереси по време на следобедните и клубни занятия.

            Какво по-хубаво от това да учиш, да се забавляваш и да си говориш с приятелите на открито, седнал на пейка в красив кът?!

         В оформената зелена зона „Кът за отдих на открито“ в училищния двор са монтирани 2 комплекта дървени маси с пейки, 1 беседка и 4 самостоятелни пейки. Засадените храсти и декоративна растителност са с удоволствие обгрижвани от учениците, а 2 кошчета за разделно събиране на отпадъци допринасят за развиването и повишаването на екологичната и здравната култура на децата. Успоредно с това учениците се включиха в конкурс за написване на творба в свободен жанр, свързана с темата на проекта „Обичам природата и аз участвам“. И тук отново се срещнаха мисъл и действие. Децата доказаха, че когато човек го е грижа за природата, той не пести сили да се труди за облагородяването и опазването на околната среда.

 

                          

Ден на толерантността

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че СУ „Йордан Йовков“ – Русе спечели проект по НП  „Заедно в грижата за всеки ученик“, модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“. Съвместно с ДГ Пинокио и ДГ Иглика ще реализираме дейности, целящи да осигурят плавен преход между детската градина и училището. Чрез съвместната ни дейност бъдещите първокласници ще могат да съприживеят училищните реалности и да се адаптират по-лесно към училищния живот.
По случай Денят на толерантността наши възпитаници от I „б“ клас подготвиха кратко видео за това какво е толерантност и споделиха своите виждания с децата от детските градини.

15 ноември 2020 година – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

Във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, учениците от 3 „б“ клас, с класен ръководител госпожа Еленка Димитрова“,  изработиха проекти и нарисуваха илюстрации на тема „Животът няма резервни части”, с което призовават да бъдем внимателни на пътя, като пешеходци, пътници и водачи.

А училищната комисия по БДП ви призовава да бъдете внимателни на пътя, защото „Животът няма резервни части”!

Към галерия –> тук

Преустановяване на присъствения учебен процес в СУ „Йордан Йовков“

Информирам всички ученици от 5. до 12 клас, че е преустановен присъствения учебен процес  от 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г.  Всеки ученик се включва от вкъщи спазвайки седмичната програма и часовия график с начало 08:00 за учениците от 5 до 7 клас и  8:20 за учениците от 8 до 12 клас.

Заповед на директора на СУ „Йордан Йовков“ за организация на обучението в електронна среда от разстояние

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

       На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

      Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
– намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
– модернизиране на методите и средствата за обучение;
– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
– осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

  Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности

Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.
Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.)
Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.
3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес;
3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;
3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.;
3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.
Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).
Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.
В дейностите по проекта ще вземат участие 2 000 образователни институции – 1940 училища и 60 детски градини от цялата страна.

Индикатори

1. Заложени индикатори за изпълнение:
Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ (ID 2112) – 2 000.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за изпълнение:
Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 25 000;
Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата – 220 000.
2. Заложени индикатори за резултат:
Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) – 85%.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за резултат:
Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 85%;
Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ – 25% (от всички включени в дейности по операцията 220 000 деца и ученици).

KЪМ САЙТА НА ПРОЕКТА

—————————————————————————www.eufunds.bg ———————————————————————

Проект  BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Top