Прием ОСМИ клас

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

  след завършен VII клас

                    Профил Софтуерни и хардуерни науки

СУ „Йордан Йовков” има изградена добра традиция и успешен опит за прием в този профил, тъй като повече от 15 години се води профилираното обучение по информатика от IX клас. Обучението по софтуерни и хардуерни науки започне в VIII, с продължителност пет години, дава възможност както за по-задълбочено и трайно овладявяне на основните компютърни дисциплини, така и за разширяване на диапазона им – предвижда се допълнително обучение по компютърна графика, анимация, разработване за мобилни приложения, програмиране на системи за дронове, администриране и поддържане на компютърни мрежи, създаване на уеб сайтове.

За отличната подготовка на бъдещите софтуерни и хардуерни специалисти се предвижда в двата гимназиални етапа да изучават като

Профилиращи предмети:

 1. Информатика
 2. Информационни технологии

В свободните от профил часове в раздел „Б“се изучават:

А) в ИУЧ по избор следните учебни предмети

 • български език и литература
 • биология и здравно образование
 • философски цикъл
 • английски език

Б) във ФУЧ по избор следните учебни предмети

 • биология и здравно образование
 • история и цивилизация
 • гражданско образование
 • предприемачество
 • екология
 • цветарство.

Цялостната подготовка в двата гимназиални етапа гарантира добра подготовка за успешно полагане на държавните зрелостни изпити и добра реализация във ВУЗ или на трудовия пазар.

Училищна комисия по приемане на ученици в VIII клас в СУ „ Йордан Йовков”- Русе по държавен план- прием за учебната 2018/2019 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в състав

Заповед на МОН – График на дейностите по приема на ученици за учебната 2019/2020 г след завършено основно образование

Критерии за прием в VIII клас – начин на балообразуване, профилиращи предмети 


Информация от РУО – Русе

Сайт на РУО – Русе за прием в осми клас