Служебни документи – образци

Образци на документи на предоставените услуги от СУ „Йордан Йовков“ – Русе

Наименование на административната услуга

  • Изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.

Инфо 138 Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 138 – Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Инфо 138 – Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Инфо 138 – Приемане на ученици в и след VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

  • Други образци

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител до директор за освобождаване на ученик/ученичка от учебни занятия по семейни причини до 3 дни

ЗАЯВЛЕНИЕ  от родител до директор за освобождаване на ученик/ученичка от учебни занятия по семейни причини за повече от 3 дни

УВЕРЕНИЕ за БДЖ

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за освобождаване на ученик/ученичка от часовете по ФВС

Служебна бележка

С П Р А В К А за успех по години и хорариум учебни часове

Подаване на заявление за ДЗИ

Декларация за участие на ученик в организирана дейност извън училище свързана с учебна цел