Училищни учебни планове

 

Учебен план на       Іа клас

Учебен план на       Іб клас

Учебен план на      ІІа клас

Учебен план на      ІІб клас

Учебен план на      ІІв клас

Учебен план на      ІІІа клас

Учебен план на      ІІІб клас

Учебен план на      ІІІв клас

Учебен план на      ІVа клас

Учебен план на      ІVб клас

Учебен план на      Vа клас

Учебен план на      Vб клас

Учебен план на     VІа клас

Учебен план на     VІб клас

Учебен план на     VІІа клас

Учебен план на     VІІб клас

Учебен план на     VIII клас

Учебен план на     IX клас

Учебен план на     Х клас

Учебен план за     ХІ клас

Учебен план за     ХІІ клас