Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ „Йордан Йовков“ – Русе е одобрено за участие в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

През учебната 2021/2022 година по Дейност 1 на проектното предложение в СУ „Йордан Йовков“ са получени технически средства за педагогически специалисти и ученици, с които се цели обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Please follow and like us: