Инструктаж за ученика НВО 7 клас

Повече информация за НВО – 7 клас –> тук

Училищен конкурс за лого на бъдещ STEM център

Националната програма  „Изграждане на училищна STEM среда“ е нова програма на МОН, целяща цялостна промяна на образователна среда, учебно съдържание, методи на преподаване и организация на училищните процеси, фокусирана върху природни науки, технологии, инженерство и математика.

СУ „Йордан Йовков“ подаде проектно предложение в края на м. май. Етапите на одобрение включват предварително идейно одобрение, разработване на подробен бюджет и публична защита. Разработеният проект включва преобразяване на 3 учебни кабинета и общи пространства с площ над 300 кв.м. Новите учебни пространства ще включват работилница по лего роботика за начален етап, студио по графичен дизайн и студио интерактивни медии – звукозаписно студио, видео студио и студио за виртуална реалност.

Проектът отговаря на целите профила в гимназиална степен „Софтуерни и хардуерни науки“ да предостави качествено, ангажиращо и конкурентно обучение. Учениците от начален етап и прогимназиална степен ще могат да развият своята креативност, умение за учене и работа в екип.

Училището планира поетапно изпълнение на дейностите по разписания проект дори и да не бъде одобрено за финансиране по националната програма. Във връзка с това отправяме покана за съвместно „мечтаене“ за STEM центъра.

На първо място имаме нужда от лого за центъра. Логото трябва да отразява идеите, заложени в проекта – изучаване на природни науки, технологии, инженерство и математика в предизвикателна учебна среда с иновативни методики и интегрирано учебно съдържание. За вдъхновение може да разгледате логото на националната програма на МОН или лога на други STEM центрове в страната и чужбина. Всеки ученик в СУ „Йордан Йовков“ може да изпрати свое предложение – нарисувано на ръка и снимано или дигитално в срок до 12.06.2020 г. на адрес stem.yovkov@gmail.com.  

Изборът на лого ще се извърши от комисия от преподаватели и родители (ако сте родител с професия в областта на дигиталните креативни индустрии и искате да доброволствате в комисията по избор, пишете ни на същия имейл), а избраното лого ще бъде използвано във всички документи, свързани с дейността на STEM центъра. Авторът му ще получи грамота за благодарност за приноса към развитието на училищната общност.

Проект ,,Зелено междучасие – кът за отдих на открито“.

През 2020 г. в рамките на Национална кампания “Чиста околна среда 2020 г.“ и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  конкурс на тема  “ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“, СУ „Йордан Йовков“ – Русе ще реализира проект ,,Зелено междучасие – кът за отдих на открито“.

С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите. Крайната дата за реализация на дейностите по Кампанията е 30.11.2020г.

Изграждането на ,,Кът за отдих на открито“ ще позволи на децата излизане от класните стаи и провеждане на открито на игри през междучасията, занимания по интереси по време на следобедните и клубни занятия. Той ще се превърне в място, където в досег с природата, на свеж въздух и ведра атмосфера децата ще могат да играят, учат на открито, да рисуват, моделират и разговарят с приятели. Ще допринесе и за подобряване и естетизация външния облик на училището и квартала.

Облагородяването на дворното пространство встрани от училището с увеличаване на растителността, ще научи учениците да полагат труд и да споделят отговорности. Те ще се грижат за тях, ще следят за опазването и растежа им. С почистването и озеленяването на двора, той ще стане по-привлекателен и желан от децата и учителите.

Активното доброволно участие на учениците в осъществяване на дейностите по проекта ще съдейства за повишаване на екологичната им и здравна култура. Ще се развият и усъвършенстват техните способности, трудови навици, уменията им за работа в екип; ще придобият нови екологични умения за опазване на природата. Чрез реализацията на проекта учениците не само ще се приобщят към идеята за чиста околна среда и здравословен начин на живот, но и ще осъзнаят неразривната връзка между тях.

В реализацията на проекта ще се включат ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, учители и служители в училището. Учениците ще участват във всички дейности на проекта: почистване на училищния двор; засаждане на декоративна растителност, храсти и градински цветя; боядисване на прилежащите оградни стени на училищния двор и др.

Участвайки активно в дейностите за реализация на проекта ,,Зелено междучасие – кът за отдих на открито“, учениците ще повишат своята екологична и здравна култура. Съвместната работа по проекта на ученици, учители, служители, родители ще съдейства за сплотяване на училищната общност, за постигане на по-добра екипност в работата и оптимизиране на учебно-възпитателния процес в СУ ,,Йордан Йовков“ – Русе, а подобрената и естетизирана среда в училищния двор ще го превърнат в любимо място за отдих на всички.

Между най-добрите

На 01.06.2020г изявени русенски ученици бяха наградени за постигнати високи резултати през учебната година от кмета на Русе Пенчо Милков. Грамоти и награди получиха 39 отличници. Сред най-добрите и изявени млади хора в нашия град получи знак „Отличник“ и грамота Данаил Антонов Донков от 7 „a“ клас от нашето училище.

Ученичкът е постигнал отлични резултати в учебната работа за периода – пети, шести, седми клас. Проявява системност, задълбоченост и целенасоченост при овладяването на учебния материал. Активно участва в училищния живот. Включва се в реализирането на проекти, по които работи училището. Показва отговорно отношение към задълженията си на ученик, спазва реда и дисциплината в училище, с гордост и достойнство носи униформата на СУ „Йордан Йовков“.

Почетното отличие „Неофит Рилски“

По повод честването на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост Министерството на образованието и науката ежегодно присъжда грамота „Неофит Рилски“ за учители и директори на образователни институции от областта с принос в развитието на образованието.

Сред малкото отличени тази година е и Яничка Пенева – старши учител по история и цивилизация в СУ „Йордан Йовков“.

Повече информация 

Прием след 7 клас

Top