История на училището

60 ГОДИНИ  УЧИЛИЩНО  ЛЕТОБРОЕНЕ

     9 октомври 1957 г. – Началото на училищното летоброене – рождената дата на нашето училище. Откри­ва се новата училищна сграда на бул. „Цар Освободител“ №117, най-голямата и най-модерната в окръга преди половин век. Тя е четириетажна в административната си част, като на последния етаж е актовата зала с 500 (днес 200) места, и учебна част на три етажа, с 30 класни стаи и кабинети, радиофицирана и с локално отопление на твърдо гориво, две работилници на политехническо обучение, със зъболекарски и лекарски кабинети. От май 1959 г. е разкрит и стол за ученици. Първият директор е  г-н Михаил Халваджиев.Първият гимназиален випуск завършва през 1961г.

     В периода  1962-1980 г.  училището е преобразувано в основно, като по решение на окръжната администрация то в частта си до VIII клас се слива с Х основно училище. Новообразуваният състав получава наименованието XV основно училище „Васил Коларов“. В периода директори на училището са г-жа Росица Демирева (1962-1964), г-н Велко Петров (1964-1979) и г-н Иван Караиванов (1979-1981). През учебната 1973/74 година започва въвеждането на новите учебни програми за ЕСПУ,  обзавеждат  се класни стаи в начален курс с модерни технически и дидактически средства. В учебната работа в начален и прогимназиален етап все повече се внедрява съвременен и ефективен педагогически опит – въвеждат се нови методи в урочната дейност като проблемното обучение, самостоятелната работа, индивидуализацията и деференциацията на обучението. Ежегодно традиция стават вътрешноучилищните педагогически четения и семинари. Учениците се включват активно в извънкласни форми, каквито са 2 хора /в начален и среден етап; хор за народни песни, фанфарен оркестър, струнен и акордеонен състав, технически кръжоци по моделизми, шивачество, готварство, спортни секции по волейбол, футбол и лека атлетика. Активно работят и имат международни изяви клубовете: „Дружба“ и “ Млад приятел на книгата“. Експедиционният туристически отряд на учениците изминава много национални маршрути по четирите краища на страната.

    През учебната 1980/1981 г.училището ни е отново сред първите с  експериментално обучение на шестгодишни де­ца в целодневно обучение под ръководството на НИОО- „Тодор Самодумов“ – София.

    През 1980 г. в училището е създадена Детска училищна оперета, дейставаща  по-късно като Детски музикален театър, а сега като клуб „Музикално пътешествие”. Малко училища в България могат да се похвалят с такава театрално-музикална форма. За периода на съществуването си до 2015г. тя има над 90 представления. Нейният ръководител г-жа Анна Екова – учител по музика, заслужено получи през 2015г. награда „Неофит Бозвели” .         

      1981-1991 г. – Училището прераства в Единно средно политехническо учи­лище „Васил Коларов“ с прием на 3 паралелки в 9 клас – общо 105 учиници.  През периода директори са Йордан Антонов, Алексан­дър Александров, Марин Найденов. Броят на учениците нараства до 1957 /през учеб­ната 1983/84 година училището става най-голямото в Русе/, разпределени в 55 пара­лелки и две групи подготвителна детска градина. Учителският състав наброява до 79 учители и възпитатели. От учебната 1981-1982 до днес училището е базово при нача­лен курс, като студентите от специалност „Начална педагогика“, вече и от специал­ност „Български език и история“, провеждат своята държавна практика със съдейст­вието-на напреднали в професионализма си учители.

     1982 г.- Училището е наградено с орден „Кирил и Методий“, III степен, за 25-годишната си активна учебно-възпитателна дейност.

    От учебната 1982/1983 г. се започва разширено изучаване на немски и френски език в 9 клас, а от следващата учебна година – от 8 клас.

      1983-1984 г. – Успешно се въвежда нова педагогическа система в I – III клас. Завършва първият випуск по системата на ЕСПУ.

     1985-1986 г. – Положено е началото на компютърното обучение, като е от­крит първият в училището компютърен кабинет с 12 компютъра и 1 принтер – затова изключителна заслуга има г-жа Елена Аврамова, помощник-директор.

    Отново в отговор на  държавните изисквания през учебната 1986/1987 г. се поставя  началото на качествено преустройство на учеб­но-възпитателната работа в съответствие с развитието на научно-техническата рево­люция, формират се творчески групи от изявени ученици, прикрепени към действа­щите в научна и производствена среда развойни младежки звена на ДК „СЕТ“ /Завод за печатни платки/, Машиностоителен комбинат /днес носещ името „Спарки“/, ИССМ – Образцов чифлик. Широкомащабна дейност с повече от 30 кръжока и секции развива училищният клуб за Техническо научно творчество на младежта /спечелил национални и регионални призове/. Продължава засиленото езиково обучение в гимнази­ален етап.

   1989-1990 г. – За пръв път в Русе и региона ЕСПУ „Васил Коларов“ въвеж­да усилено изучаване на математика като свободноизбираема подготовка от четвър­ти клас, Учениците от математическите паралелки повече от 15 години печелят първи места в регионални , национални и международни олимпиади, състезания и конкур­си, заради което някои от тях са приемани в Националната математическа гимназия в София и в Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе без конкурсни изпити. Все­отдайният труд на учителите Елена Аврамова, Лидия Рачева, Йорданка Димитрова с изявените ученици ни извоюва авторитетното звание „Математическо училище“. В ма­тематическите паралелки са се обучавали повече от 350 деца, постигнали днес отлична професионална реализация в страната и в чужбина.

   От 1991 г. със Заповед № 3218/22.11.1991 година на Общински народен съ­вет – гр. Русе, и Указ за наименованията от 1975 година училището е преименувано от ЕСПУ „Васил Коларов“ в Средно общообразователно училище „Йордан Йовков“. На 09.11.1991 г. за пръв път като пат­рон на училището се чества Йордан Йовков.

    От 1993 г. с утвърждаването на нова програма за развитие на училището, защитена от д-р Илия Костов, назначен за директор  след конкурс, се въвеждат по педагогиката на Френе, Дюи и Клапаред  ранна диагностика на учениците от I – IV клас /чуждоезиково обучение, математика, музика; хуманитарни паралелки от пети клас със засилено изучаване на български език и литература, математика/.Г-н Илия Костов е директор на училището до 2017г.

   От 1993-1994 г.  въз основа на Програмата за развитие на училището от де­вети клас като свободно избираеми са въведени основни дисциплини за предпрофе-сионална подготовка по полиграфия, хотилиерство, фирмена администнрация, иконо­мика и мениджмънт – въз основа на двустранни договори с Националната професио­нална гимназия по полиграфия и фотография, Икономически техникум и ТОХ – Русе, съвместно с МУЦТПО – Русе. От 1998 г. е въведена предпрофесионална подготовка по митническо комисионерство.

   09.11.1993 г. – Започва издаването на училищен вестник с редколегия, оглавена от г-жа Даринка Маринова – учител по български език и лите­ратура.Вестникът излиза в празнични броеве до настоящия момент, като отразява училищния живот, проблемите и постиженията на учителите и учениците.От няколко години той има и електронен вариант, поместван на училищния сайт.

    Май 1996 г. – Извършена е цялостна проверка на училището, като в реви­зионния акт се налага изводът, че учителският колектив е изпълнил много добре сво­ите задачи, свързани с обучението и възпитанието на учениците. Красноречив резул­тат е повишаване на успеха на училището със 17 стотни за учебната 1995/1996 г., т.е. постигнат е успех  Мн.добър /4,56/. Овладян е минимумът от знания и учениците имат много добри изяви на общинско, национално и регионално ниво.

      На 24.05.1996 г. тържес­твено е осветено новото училищно знаме с лика на патрона Йордан Йовков.СОУ „Йордан Йовков” е едно от първите средни училища в областта въвели  обучение   II клас  през учебната 1997/ 1998 г. , като първият випуск от 66 дванадесетокласници успешно се дипломира през юни 1998 г.. От завършващите 43 получават свидетелство за предпрофесионална подготовка.

    През учебната 1998/1999 г.  в начален етап се утвърждава ранно чуждоезиково обуче­ние – с две паралелки в първи клас по английски език. Започва обучението на ученици в начален етап по проекта „Религия“ в добре обзаведен кабинет. Изградени са и първите 12 групи по СИП – религия, включващи общо 240 ученици. Започва работата по проект „Здравно образование“ за учениците от V-Х клас в групи по СИП,което продължава и до днес по различни проекти.

    Учебната 2001/2002 година е паметна, тъй като гимназиалното образование става профилирано. Започва  профилирано обучение по профил Природоматематически „Информатика” след завършен VIII клас., което вече 16 години придава собствен облик на училището. Високото качество на обучението в профил „Природоматематически“ е гарантирано както от наличната техника в модернизираните ком­пютърни кабинети, така и от сключения Договор на СУ „Йордан Йовков“ с Факултета по автоматизация към Русенския университет,  гарантиращ  приемственост между средното училище и  ВУЗ-а. С успешно дипломиралия се гимназиален випуск 2017г. броят на завършилите профила е над 350. Отличната им подготовка  ма за доказателство тяхната по-нататъшна реализация -около 70 % от завършилите продължават образованието си по компютърни, икономически, педагогически и медицински науки в различни университети у нас и в чужбина, друга част от нашите възпитаници намират професионално поле за изява в икономиката на Русе.

     През  учебната 2002/2003 г. тържествено се чества 45-годишнината на училището в залата на Русенската опера. На 08 ноември 2003г. в 15,00ч.  Негово светеашество Патриарх Неофит/тогава Митрополит на Русенската митрополия/  освещава новооткрития кабинет по религия в училището. Основен спонсор за изграждането му е Съветът на жените„Майки на децата ни“. Първият преподавател по религия е г-жа Росица Георгиева (сега началник на РУО – Русе), като 16 деца от  групите по религия печелят призови места в национален конкурс за есета и рисунки”Бог е любов”. Традицията за отлично представяне в този национален форум продължава и до днес под умелото ръководсво на г-жа Валя Лавчева.

      През 2003-2004 г се приема  Програма за развитие на училището до 2010г., актуализирана до 2011 г., по-късно до 2016г. Училището има своя нова стратегическа Програма за периода  2017-2020г., утвърдена от Педагогическия съвет и съответстваща на новите изисквания във връзка с влезлия в сила от август 2016г. ЗПУО.,на новото учебно съдържание в трите етапа на обучение – начален, прогимназиален – V- VII клас, гимназиален    –  VIII – XII клас.

      През юбилейната учебна 2006/2007 година, когато  училището навършва своето 50-летие, в него се обучават около 700 ученици в 38 паралелки и 2 групи ПИГ-I и II клас. Значими са усилията на учителите учениците да получават много добра образователна подготовка, стабилни познания по здравно образование и религия. Особен акцент в обучението са специализираните знания по профил „Информатика“. В СИП се дават допълнителни познания по математика, български език и литература и в горен курс – по „Митническо комисионерство“ и „Полиграфия“. Повече от 30 години училището продължава да е базово за студентите от „Педагогически факултет“ на РУ. В чест на юбилея авторски колектив от училището издаде книга, посветена на училището „50 години с пулса на времето”, бе проведена литературна научна конференция, посветена на Йордан Йовков, като докладите и научните разработки от нея също са издадени в книга под заглавие „На кръстопътя на врмето”.     На 24 май 2007 г. училищният колектив получава награда „Русе“ за активна и всеотдайна работа на учителите за издигане на нивото на образованието в града ни.

   През периода 2008 -2017 г. училището продължава успешното обучение на своите възпитаници, а училищният живот е изпълнен с вълнения и трудности, с радости и тревоги, с нови успехи.

    От 21.08.2017 г. директор на училището е г-жа Елена Димитрова – учител с много добър професионален опит и с над 20 години трудов път в училището.  

   С въвеждането на системата за Националното външно оценяване от 2008 г.  всяка година четвъртокласниците показват отлични резултати и нареждат училището на призовите места в класацията на  Русенска област, седмокласниците също постигат много добри успехи.

    Около 200 ученици от първи до пети клас през учебната 2017/2018 г. са включени в групите за целодневно обучение.

   Във връзка с ритуализацията на училищния живот от 2009г. е въведена задължителна училищна униформа. Изграден е кът на патрона, училището има своя емблема и лого.

      Интеграцията на децата със СОП от няколко години е сред приоритетите.Училището е едно от малкото в града, които се включиха в националните проекти „Включващо обучение” и продължаващия след него ”Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, като успешно се обучават през настоящата учебна година 30 деца от първи до девети клас.

      Спортът има своето достойно място в училищната територия.През есента на 2015 г. веригата магазини „Пенимаркет” изгради в училищния двор баскетболно игрище, а заслугата е на бивши възпитаници нашето училище.

       На 3.12.2018 г. за Директор на СУ „Йордан Йовков“ е назначена госпожа Кремена Кръстева – учител по математика и физика с 21-годишен стаж по специалността, магистър „Управление на образованието“.

      Полъхът на промяната е очевиден за всички – ученици, родители, учители. Мечтите за едно по-добре устроено училище стават реалност. С творчески размах, личен пример и огромно желание, госпожа Кръстева за кратко време успява да промени облика на СУ „Йордан Йовков“. Извършени са редица ремонтни дейности, които имат за цел да подобрят условията и материално-техническата база.

       Забележителен момент от училищния живот за учебната 2019/2020 г. е посещението на Президента на РБългария г-н Румен Радев. Той присъства на тържествен урок по Русезнание по случай 142 години от Освобождението на Русе. С интерес г-н Радев изгледа нестандартния урок по Русезнание и пожела на децата да продължат традицията – „Русе – град иноватор“.

       COVID-19 и датата 16 март 2020 г. бележат промени не само в училищния живот, но и в живота на цялото общество – веведено е извънредно положение и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

      С общите усилия на учители, ученици и родители успешно приключи една нестандартна учебна година.

      Училищното летоброене продължава – с радости, с много първи неща в живота на израстващия млад човек, с упорито отстояване на професионализма в името на нашите деца.