Прием в ОСМИ клас за учебната 2024/2025 година

ПРИЕМ  В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

след завършен VII клас –  Профил Софтуерни и хардуерни науки

СУ „Йордан Йовков” има изградена добра традиция и успешен опит за прием в профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Обучението по профила започва от VIII клас и е с продължителност пет години, като дава възможност както за по-задълбочено и трайно овладявяне на основните компютърни дисциплини, така и за разширяване на диапазона им – предвижда се допълнително обучение по компютърна графика, анимация, администриране на компютърни мрежи, създаване на уеб сайтове и създаване на приложения със C#.

За отличната подготовка на бъдещите софтуерни и хардуерни специалисти се предвижда в двата гимназиални етапа да изучават като профилиращи предмети:

 1. Информатика
 2. Информационни технологии
 3. Трети профилиращ предмет – по избор във втори гимназиален етап.

Като избираеми учебни часове в първи и втори гимназиален етап, учениците могат да изучават:
– Български език и литература;
– Математика;
– Информационни технологии;
– Информатика;
– Компютърна графика;

Във факултативни учебни часове могат да изучават:
– Аудио-визуална техника и системи;
– Компютърни системи и технологии.

За профил „Софтуерни и хардуерни науки“, класирането се осъществява по бал, образуван от утроената оценка по БЕЛ от НВО,  оценка по математика от НВО и оценките по математика и компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) от свидетелството за завършено основно образование (3 *БЕЛ (НВО) + математика (НВО) + математика (от свидетелството за завършено основно образвание) + КМИТ (от свидетелството за завършено основно образвание).

Цялостната подготовка в двата гимназиални етапа гарантира добра подготовка за успешно полагане на държавните зрелостни изпити и добра реализация във ВУЗ или на трудовия пазар.ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ – СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА ПРИЕМА

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

 • График на дейностите по прием на ученици в осми клас:
ПРИЕМ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ КЛАСИРАНЕ ЗАПИСВАНЕ
І етап 08-10.07.2024 г. до 12.07.2024 15-17.07.2024 г.
08:00-19:00 ч. 08:00 – 18:00 ч.
ІІ етап до 19.07.2024 г. 22-24.07.2024 г.
08:00 – 18:00 ч.
ІІІ етап 26 и 29.07.2024 г. до 30.07.2024 г. 31.07 и 01.08.2024 г.
08:00 – 18:00 ч.
ІV етап 05 и 06.08.2024 г. до 07.08.2024 г. 08-09.08.2024 г.
08:00 – 18:00 ч.

Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 08 до 10 юли 2024 г. от 8:00 до 19:00 часа в методичния кабинет на втори етаж.

Заявление за участие в класиране за първи, трети и четвърти етап се подава по следните начини:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН
 • в училището, в което учениците завършват 7. клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. Желанията се избират от падащо меню в рубрика ЖЕЛАНИЯ.

Учениците, които кандидатстват, трябва да отговарят на следните условия:

1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;

     2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител/настойник. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;
 • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназиии средни училища (АЕГ „Гео Милев“ – Русе, СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово, СУ „Панайот Волов“ – Бяла, ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово);
 • документ за самоличност на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 12 юли 2024 г. на електронната страница на МОН и на сайта на РУО – Русе.   Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е от 15-17 юли 2024 година.   Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание до 17 юли 2024 г. имат следните възможности:

 • да се запишат в училището, в което са приети;
 • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидата!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

Записването на ученици приети в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ „Йордан Йовков“ се осъществява от 15.07. 2024 г. до 17.07. 2024 г. между 8:00 и 18:00 часа на втори етаж на училището. Записването се осъществява в присъствие на родител и ученик със следните документи:

1. Заявление за записване – попълване се на място по образец от училището

2. Оригинал на свидетелство за основно образование (остава в училище)

3. Удостоверение за раждане на детето – оригинал или копие (за справка)

Във втори етап на класиране участват:

 • кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
 • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 19 юли 2024 година включително на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е от 22- 24 юли 2024 година в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 25 юли 2024 година на страницата на РУО-Русе.  Документите за участие в третия етап на класиране ще се подават на 26 и 29 юли 2024 година по следните начини:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН електронната страница
 • в училища-гнезда. Информация за училищата-гнезда може да намерите тук

Необходими документи:

 • оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
 • служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика;
 • медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии;
 • документ за самоличност на кандидата;
 • заявление (по образец) за участие в трети етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

  ВАЖНО:

 • документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител;
 • при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;
 • за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране;
 • желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е до 30 юли 2024 година  на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе.   Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Записването в съответните училища след трети етап на класиране е на 31 юли и 01 август 2024 година. Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране е до 02 август 2024 година в РУО–Русе.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране – 5-6 август 2024 г. Информация за училища-гнезда, където ще се приемат документи може да намерите тук. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране – до 7 август 2024 г. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 8-9 август 2024 г. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране – до 12 август 2024 г.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап – до 11 септември 2024 г.