Прием в ОСМИ клас за учебната 2022/2023 година

RC12-Незаети места след трети етап     Заповед за попълване на незаети места в VІІІ клас

Протокол за попълване на незаети места след трети етап на класиране 

PISMO RC12 Незаети след втори етап 25 юли

ПРИЕМ  В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

след завършен VII клас –  Профил Софтуерни и хардуерни науки

СУ „Йордан Йовков” има изградена добра традиция и успешен опит за прием в т профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Обучението по профила започва от VIII клас и е с продължителност пет години, като дава възможност както за по-задълбочено и трайно овладявяне на основните компютърни дисциплини, така и за разширяване на диапазона им – предвижда се допълнително обучение по компютърна графика, анимация, администриране на компютърни мрежи, създаване на уеб сайтове и създаване на приложения със C#.

За отличната подготовка на бъдещите софтуерни и хардуерни специалисти се предвижда в двата гимназиални етапа да изучават като Профилиращи предмети:

 1. Информатика
 2. Информационни технологии
 3. Трети профилиращ предмет – по избор във втори гимназиален етап.

Като избираеми учебни часове в първи и втори гимназиален етап, учениците могат да изучават:
– Български език и литература;
– Математика;
– Информационни технологии;
– Информатика;
– Компютърна графика;

Във факултативни учебни часове могат да изучават:
– Аудио-визуална техника и системи;
– Компютърни системи и технологии.

За профил „Софтуерни и хардуерни науки“, класирането се осъществява по бал, образуван от утроената оценка по БЕЛ от НВО,  оценка по математика от НВО и оценките по математика и ИТ  от свидетелството за завършено основно образование (3 *БЕЛ (НВО) + математика (НВО) + оценките по математика и ИТ от свидетелството за заършено основно образвание).

Цялостната подготовка в двата гимназиални етапа гарантира добра подготовка за успешно полагане на държавните зрелостни изпити и добра реализация във ВУЗ или на трудовия пазар.ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ – СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА ПРИЕМА

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 05 до 07 юли 2022 г.

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН
 • в училището, в което учениците завършват 7. клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. Желанията се избират от падащо меню в рубрика ЖЕЛАНИЯ.

Учениците трябва да отговарят на следните условия:

1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;

     2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;
 • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназиии средни училища (СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово и СУ „Панайот Волов“ – Бяла);
 • документ за самоличност на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 12 юли 2022 г. на електронната страница на МОН и на сайта на РУО – Русе.   Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е от 13-15 юли 2022 година.   Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание до 15 юли 2022 г. имат следните възможности:

 • да се запишат в училището, в което са приети;
 • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидата!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

Записването на ученици приети в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ „Йордан Йовков“ се осъществява от 13.07. до 15.07. между 8:00 и 16:30 часа на втори етаж на училището. Записването се осъществява в присъствие на родител и ученик със следните документи:

1. Заявление за записване – попълване се на място по образец от училището

2. Оригинал на свидетелство за основно образование (остава в училище)

3. Удостоверение за раждане на детето – оригинал или копие (за справка)

Във втори етап на класиране участват:

 • кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
 • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 година включително на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е от 21- 22 юли 2022 година в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 25 юли 2022 година на страницата на РУО-Русе.   Документите за участие в третия етап на класиране ще се подават от 26 – 27 юли 2022 година по следните начини:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН електронната страница
 • в училището, в което учениците завършват 7. клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Необходими документи:

 • оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
 • служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика;
 • медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии;
 • документ за самоличност на кандидата;
 • заявление (по образец) за участие в трети етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

  ВАЖНО:

 • документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител;
 • при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;
 • за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране;
 • желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е до 29 юли 2022 година  на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе.   Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Записването в съответните училища след трети етап на класиране е от 01 – 02 август 2022 година. Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е до 03 август 2022 година в РУО–Русе. Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2022 година включително.