Графици за втори срок на учебната 2022/2023 година

График учебни часове

График за провеждане на часа за консултиране на ученици и родители в гимназиален и прогимназиален етап през  II срок на учебната 2022/2023 г. 

График за провеждане на часа на класа за консултиране на ученици и родители в начален етап през II срок на учебната 2022/2023 г. 

График за консултации на ученици през II срок на учебната 2022/2023 г. – прогимназиален,  гимназиален етап  и  начален етап, начален етап – ЦОУД 

График за контролните и класните работи

График родителски срещи 

Дневен режим и график за целодневно обучение на учениците от I до IV клас и V клас

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе

Спортен календар за учебната 2022/2023 година