Графици – календари

График учебни часове

График за провеждане на часа за консултиране на ученици и  родители  в гимназиален и прогимназиален етап през  I срок на учебната 2020/2021 г. 

График за провеждане на часа на класа за консултиране на ученици и родители в начален етап през I срок на учебната 2020/2021 г. 

График за консултации на ученици през I срок на учебната 2020/2021 г. – прогимназиален,  гимназиален етап  и  начален етап

График за контролните и класните работи

График за провеждане на изпитни сесии на ученици в самостоятелна форма на обучение

График за часовете за ДЧФВС / Спортна дейност 

График за часовете по разширена подготовка през I срок на учебната 2020/2021 г.

График за часовете на занятията в клубове през I срок на учебната 2020/2021 г.

График по безопасност на движението по пътищата /БДП/ на учениците от I – IV клас и V-XII клас

Разпределение на часовете за ЗИП по предмети и класове

График за провеждане на  факултативни учебни часове по Религия (I – VII класове) и Русезнание (IV – VI класове)

График родителски срещи 

Дневен режим за целодневно обучение на учениците от I до IV клас и V клас

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе