Графици за първи срок на учебната 2023/2024 година

График учебни часове

График за провеждане на часа за консултиране на ученици и родители в гимназиален и прогимназиален етап през  I срок на учебната 2023/2024 г. 

График за провеждане на часа на класа за консултиране на ученици и родители в начален етап през I срок на учебната 2023/2024 г.

График за консултации на ученици през I срок на учебната 2023/2024 г. – прогимназиален,  гимназиален етап  и  начален етап

График за класните работи

График родителски срещи 

Дневен режим и график за целодневно обучение на учениците от I до IV клас и V клас

Спортен календар за учебната 2023/2024 година