Графици за втория срок на учебната 2023/2024 година

График учебни часове втори срок 2023/2024 г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация – прогимназиален и гимназиален етап

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация – начален етап

График за провеждане на допълнителни консултации на ученици – прогимназиален и гимназиален етап

График за провеждане на допълнителни консултации на ученици – начален етап

График класни работи II срок

График на родителски срещи 

Дневен режим за целодневна организация на учебния ден в начален етап (I – IV клас)

Дневен режим за  целодневна организация на учебния ден в V клас

Дневен режим и график за целодневно обучение на учениците от I до IV клас и V клас

Спортен календар за учебната 2023/2024 година