Графици – календари

График учебни часове

График за провеждане на часа за консултиране на ученици и  родители  в гимназиален и прогимназиален етап през  I срок на учебната 2020/2021 г. 

График за провеждане на часа на класа за консултиране на ученици и родители в начален етап през I срок на учебната 2020/2021 г. 

График за консултации на ученици през I срок на учебната 2020/2021 г. – прогимназиален,  гимназиален етап  и  начален етап

График за контролните и класните работи

График за провеждане на изпитни сесии на ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпитната сесия февруари-март 2021 на учениците в самостоятелна форма на обучение – 5 клас и 9 клас

График за часовете за ДЧФВС / Спортна дейност 

График за часовете по разширена подготовка през II срок на учебната 2020/2021 г.

График за часовете на занятията в клубове през II срок на учебната 2020/2021 г.

График по безопасност на движението по пътищата /БДП/ на учениците от I – IV клас и V-XII клас

График за провеждане на  факултативни учебни часове по Религия (I – VII класове) и Русезнание (IV – VI класове)

График родителски срещи 

Дневен режим и график за целодневно обучение на учениците от I до IV клас и V клас

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе