Графици – календари

График учебни часове

Седмично разписание II срок

График за приемен ден и час за родители през  I срок на учебната 2019/2020 г. 

График за консултации на ученици през I срок на учебната 2019/2020 г. – прогимназиален и  гимназиален етап  –  начален етап

График за контролните и класните работи

График за часовете за ДЧФВС / Спортна дейност през I срок на учебната 2019/2020 г.

График за часовете по разширена подготовка през I срок на учебната 2019/2020 г.

График за часовете на занятията в клубове през I срок на учебната 2019/2020 г.

График на спортния календар през I срок на учебната 2019/2020 г.

Разпределение на часовете за ЗИП по предмети и класове

График – часове провеждане на часовете по Допълнителна подготовка/ДП/ и Свободно избираема подготовка/СИП/ по Религия (I – VII клас) и Русезнание (II клас)

График родителски срещи 

Дневен режим за целодневно обучение на учениците от I до IV клас и от V до VII клас