Правилници

Стратегия за развитие на СУ „Йордан Йовков“

Годишен план за действие към стратегията за развитие на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за вътрешния трудов ред на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за устройството и дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Йордан Йовков“

Мерки и критерии за повишаване на качеството в СУ „Йордан Йовков“

Училищна програма за управление на качеството в СУ „Йордан Йовков“

План за работа на училищна комисия по БДП в СУ „Йордан Йовков“

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Йордан Йовков“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и ичениците от уязвими групи в СУ „йордан Йовков“

План за евакуация при пожар или авария в СУ „Йордан Йовков“

План за противодействие на тероризма в СУ „Йордан Йовков“

План за защита на пребиваващите в СУ „Йордан Йовков“

Правилник за пропускателния режим в СУ „Йордан Йовков“

Стпендии – Правилник,  Заповед и протокол на класираните ученици имащи право на стипендия