Правилници

Годишен план за действие към стратегията за развитие на СУ „Йордан Йовков“

Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование

Правилник за вътрешния трудов ред на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Йордан Йовков“

Мерки и критерии за повишаване на качеството в СУ „Йордан Йовков“

План за работа на училищна комисия по БДП в СУ „Йордан Йовков“

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Йордан Йовков“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Йордан Йовков“

План за евакуация при пожар или авария в СУ „Йордан Йовков“

План за противодействие на тероризма в СУ „Йордан Йовков“

Правилник за пропускателния режим в СУ „Йордан Йовков“

Стипендии – Правилник,  Заповед и протокол на класираните ученици имащи право на стипендия