Правилници, правила и планове

Годишен план за дейността на екипите за личностно развитие на учениците

Правилник за вътрешния трудов ред на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Стратегия за развитие на СУ „Йордан Йовков“

План за действие към Стратегията за развитие на СУ Йордан Йовков – Русе

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Йордан Йовков“

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието в СУ „Йордан Йовков“

План за работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в СУ „Йордан Йовков“

Програма за противодействие на училищния тормоз

Училищна политика за превенция на агресията

Програма за предоставяне на обща подкрепа на личностното развитие на ученика

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Политика за защита на личните данни

План за евакуация и последователност на действията при пожар или авария в СУ „Йордан Йовков“

План за действие и защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в СУ „Йордан Йовков“

Вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност

План за противодействие на тероризма в СУ „Йордан Йовков“

Правилник за пропускателния режим в СУ „Йордан Йовков“

План за работа на училищната комисия за безопасност на движението  по пътищата в СУ „Йордан Йовков“

Правила за поведение на служителите и учениците в СУ „Йордан Йовков“ при заплаха от терористичен акт

Правила за електронна комуникация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни

Правила за признаване, приравняване и валидиране на резултатите от обучението в СУ „Йордан Йовков“

Правила за организиране и провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

Правила за провеждане на екскурзии и извеждане на ученици

Правила за използване на електронен дневник 

Правила за приемане, ползване и съхранение на учебници и учебни помагала

Стипендии – Правила за отпускане на стипендии

Процедура за освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт

Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри

Програма за наставничество на новоназначени учители

План за квалификационна дейност