Правилници, правила и планове

Годишен план за дейността на екипите за личностно развитие на учениците

Правилник за вътрешния трудов ред на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на СУ Йордан Йовков – Русе

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Стратегия за развитие на СУ „Йордан Йовков“

План за действие към Стратегията за развитие на СУ Йордан Йовков – Русе

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Йордан Йовков“

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието в СУ „Йордан Йовков“

План за работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в СУ „Йордан Йовков“

Програма за противодействие на училищния тормоз

Училищна политика за превенция на агресията

Програма за предоставяне на обща подкрепа на личностното развитие на ученика

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Политика за защита на личните данни

План за евакуация и последователност на действията при пожар или авария в СУ „Йордан Йовков“

План за действие и защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в СУ „Йордан Йовков“

Вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност

План за противодействие на тероризма в СУ „Йордан Йовков“

Правилник за пропускателния режим в СУ „Йордан Йовков“

План за работа на училищната комисия за безопасност на движението  по пътищата в СУ „Йордан Йовков“

Правила за поведение на служителите и учениците в СУ „Йордан Йовков“ при заплаха от терористичен акт

Правила за електронна комуникация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни

Правила за признаване, приравняване и валидиране на резултатите от обучението в СУ „Йордан Йовков“

Правила за организиране и провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

Правила за провеждане на екскурзии и извеждане на ученици

Правила за използване на електронен дневник 

Правила за приемане, ползване и съхранение на учебници и учебни помагала

Стипендии – Правила за отпускане на стипендии

Процедура за освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт

Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри

Програма за наставничество на новоназначени учители

План за квалификационна дейност