Правилници, правила и планове

Годишен план за дейността на СУ „Йордан Йовков“

Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование

Правилник за вътрешния трудов ред на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Йордан Йовков“

Мерки и критерии за повишаване на качеството в СУ „Йордан Йовков“

План за работа на училищна комисия по БДП в СУ „Йордан Йовков“

АКТУАЛИЗИРАН ГОДИШЕН ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието в СУ „Йордан Йовков“

Програма за противодействие на училищния тормоз

Училищна политика за превенция на агресията

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Йордан Йовков“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Йордан Йовков“

Програма за предоставяне на обща подкрепа на личностното развитие на ученика

План за евакуация при пожар или авария в СУ „Йордан Йовков“

План за противодействие на тероризма в СУ „Йордан Йовков“

Правилник за пропускателния режим в СУ „Йордан Йовков“

Правила за електронна комуникация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

Правила за организиране и провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

Правила за електронен дневник

Правила за ползване и съхранение на учебници

Стипендии – Правила за отпускане на стипендии,  Заповед и протокол на класираните ученици имащи право на стипендия за II срок на учебната 2020/2021 година

Процедура за освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт

Правила за водене на Главна книга

Правила за водене на Книга за подлежащите

Правила за водене на Книга за резултатите от изпитите на учениците

Правила за водене на Книга за решенията на педагогическия съвет

Правила за водене на личен картон – за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение

Правила за водене на Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения

Правила за водене на Регистрационна книга на издадените документи за завършена степен на образование

Правила за водене на Регистрационна книга за издадените удостоверения